Leestijd: 9 minuten

Een commanditaire vennootschap (cv) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, waarbij één persoon, de beherend vennoot, verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en de andere vennoten, de commanditaire vennoten, slechts beperkt aansprakelijk zijn voor de schulden van de vennootschap. De cv is een populaire rechtsvorm voor ondernemers die willen samenwerken, maar waarbij de commanditaire vennoten niet actief betrokken willen zijn bij de bedrijfsvoering.

 

Alles over de besloten commanditaire vennootschap

  • Een commanditaire vennootschap (cv) is een ondernemingsvorm met stille vennoten en beherende vennoten.
  • Bij een cv zijn er stille vennoten met beperkte aansprakelijkheid en beherende vennoten met volledige aansprakelijkheid.
  • Het verschil tussen een cv en een vof is de aansprakelijkheid van de vennoten.


Brand New DayBrand New Day Services

Brand New Day: Uw Pad naar Een Zorgeloos Pensioen

Bewustwording, Educatie en Tools voor uw pensioenopbouw.

Financiële Onafhankelijkheid & Comfort

Sluit U Aan: Begin Met Bouwen Aan Uw Toekomst.

Ontdek Meer bij Brand New Day ➜

Wat is een commanditaire vennootschap (cv)?

 

Een commanditaire vennootschap (cv) is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer personen samenwerken onder een gemeenschappelijke naam, met als doel het behalen van winst. In een cv zijn er twee soorten vennoten: de beherend vennoot en de commanditaire vennoten. De beherend vennoot is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering en draagt het volledige risico. De commanditaire vennoten daarentegen zijn slechts beperkt aansprakelijk voor de schulden van de cv en hebben geen zeggenschap in de bedrijfsvoering.

 

Een cv wordt opgericht bij notariële akte en moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De cv kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn. Het is belangrijk om een goed vennootschapscontract op te stellen waarin de afspraken tussen de vennoten worden vastgelegd, zoals de verdeling van de winst en de bevoegdheden van de beherend vennoot.

 

Hoe werkt een commanditaire vennootschap?

 

Een cv functioneert op basis van het vennootschapscontract dat is opgesteld tussen de vennoten. In dit contract worden onder andere de inbreng van de vennoten, de verdeling van de winst en het stemrecht geregeld. De beherend vennoot heeft de volledige zeggenschap over de bedrijfsvoering en is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. De commanditaire vennoten daarentegen hebben geen zeggenschap en zijn slechts aansprakelijk voor het bedrag dat zij hebben ingebracht.

 

De winst van de cv wordt verdeeld volgens de afspraken in het vennootschapscontract. De beherend vennoot heeft meestal recht op een hoger aandeel in de winst, omdat hij of zij verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. De commanditaire vennoten hebben recht op een vast rendement op hun inbreng, maar delen niet mee in de winst boven dit rendement.

 

Het opstellen van een goed vennootschapscontract is essentieel voor een succesvolle samenwerking binnen een cv. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over de inbreng van de vennoten, de verdeling van de winst en de bevoegdheden van de beherend vennoot. Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij het opstellen van het vennootschapscontract, zodat alle aspecten van de samenwerking goed worden geregeld.

 

Wat is het verschil tussen een cv en een vof?

 

Een commanditaire vennootschap (cv) en een vennootschap onder firma (vof) zijn beide vormen van samenwerking tussen twee of meer personen. Het belangrijkste verschil tussen een cv en een vof is de aansprakelijkheid van de vennoten.

 

Bij een vof zijn alle vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. Dit betekent dat iedere vennoot met zijn privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de vof. Bij een cv daarentegen zijn de commanditaire vennoten slechts beperkt aansprakelijk. Zij zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij hebben ingebracht in de cv.

 

Een ander verschil is de rol van de vennoten in de bedrijfsvoering. Bij een vof hebben alle vennoten een actieve rol en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Bij een cv daarentegen is er één beherend vennoot die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering en de commanditaire vennoten hebben geen zeggenschap.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van een cv?

 

Een commanditaire vennootschap (cv) heeft zowel voor- als nadelen ten opzichte van andere rechtsvormen. Het is belangrijk om deze goed af te wegen voordat je kiest voor een cv als ondernemingsvorm.

 

Voordelen van een cv:

 

  • Beperkte aansprakelijkheid: Commanditaire vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk voor de schulden van de cv. Dit betekent dat zij alleen aansprakelijk zijn voor het bedrag dat zij hebben ingebracht.
  • Flexibiliteit: Een cv biedt veel flexibiliteit in de samenwerking tussen de vennoten. De verdeling van de winst en het stemrecht kunnen worden vastgelegd in het vennootschapscontract.
  • Stille vennoten: Commanditaire vennoten kunnen stille vennoten zijn, wat betekent dat zij geen actieve rol hebben in de bedrijfsvoering. Dit kan aantrekkelijk zijn voor investeerders die wel willen profiteren van de winst, maar niet betrokken willen zijn bij de dagelijkse gang van zaken.

 

Nadelen van een cv:

 

  • Beperkte zeggenschap: Commanditaire vennoten hebben geen zeggenschap in de bedrijfsvoering van de cv. Dit kan als nadeel worden ervaren als je als vennoot wel betrokken wilt zijn bij de besluitvorming.
  • Beperkte aansprakelijkheid beherend vennoot: De beherend vennoot is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de cv. Dit kan als nadeel worden ervaren als je als beherend vennoot niet het volledige risico wilt dragen.
  • Lastige rechtsvorm: Een cv is een complexe rechtsvorm en het opstellen van een goed vennootschapscontract is essentieel. Dit kan juridische kosten met zich meebrengen.

 

Hoe zit het met aansprakelijkheid bij een cv?

 

Bij een commanditaire vennootschap (cv) is er sprake van beperkte aansprakelijkheid voor de commanditaire vennoten. Zij zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij hebben ingebracht in de cv. De beherend vennoot daarentegen is persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de cv.

 

Dit betekent dat als de cv failliet gaat, de beherend vennoot met zijn privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de cv. De commanditaire vennoten daarentegen zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij hebben ingebracht. Hun privévermogen blijft buiten schot.

 

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de aansprakelijkheid bij een cv, zowel als beherend vennoot als commanditaire vennoot. Het opstellen van een goed vennootschapscontract waarin de aansprakelijkheid wordt geregeld, is dan ook essentieel.

 

Insider Tip:
“Als commanditaire vennoot is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de financiële situatie van de cv. Zorg ervoor dat je regelmatig de financiële verslagen ontvangt en neem actief deel aan de besluitvorming. Op die manier kun je eventuele risico’s tijdig signaleren en maatregelen nemen om je aansprakelijkheid te beperken.” – Expert

 

Hoe zit het met belastingen bij een cv?

 

Bij een commanditaire vennootschap (cv) zijn er verschillende aspecten waar je rekening mee moet houden op het gebied van belastingen. Hieronder worden de belangrijkste belastingaspecten van een cv besproken.

 

Inkomstenbelasting:

 

De winst van de cv wordt belast in de inkomstenbelasting. De beherend vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn aandeel in de winst. De commanditaire vennoten daarentegen worden belast in box 3, omdat zij geen actieve rol hebben in de bedrijfsvoering.

 

Omzetbelasting (btw):

 

Een cv kan te maken krijgen met omzetbelasting (btw) als de activiteiten van de cv belast zijn met btw. De cv moet dan btw in rekening brengen bij haar klanten en deze btw afdragen aan de Belastingdienst. Het is belangrijk om te bepalen of de activiteiten van de cv btw-plichtig zijn.

 

Vennootschapsbelasting:

 

Een cv is niet zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De winst van de cv wordt namelijk toegerekend aan de vennoten, die deze winst vervolgens in hun eigen aangifte inkomstenbelasting moeten opgeven.

 

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de belastingaspecten bij een cv en eventueel advies in te winnen bij een belastingadviseur. Zij kunnen je helpen om de fiscale aspecten van een cv op de juiste manier in te richten.

 

Insider Tip:
“Het is verstandig om een goede administratie bij te houden als commanditaire vennoot. Op die manier kun je de winst en kosten van de cv goed in kaart brengen en zorgen voor een correcte belastingaangifte. Daarnaast is het belangrijk om tijdig te voldoen aan de fiscale verplichtingen, zoals het indienen van de btw-aangifte en de aangifte inkomstenbelasting.” – Expert

 

Praktijkvoorbeeld: Een succesvolle samenwerking in een commanditaire vennootschap

 

Als voorbeeld wil ik graag het verhaal delen van Jan en Peter, twee vrienden die een commanditaire vennootschap zijn gestart om hun gezamenlijke passie voor koffie te benutten.

 

Jan en Peter, beide ervaren barista’s, hadden altijd al de droom om een eigen koffiezaak te openen. Ze waren echter niet in staat om het benodigde startkapitaal volledig zelf op te brengen. Daarom besloten ze om een commanditaire vennootschap op te richten, waarbij Jan als beherend vennoot het dagelijkse management op zich nam en Peter als stille vennoot alleen financieel investeerde.

 

De samenwerking tussen Jan en Peter verliep uitstekend. Jan zorgde voor de dagelijkse operaties, zoals het maken van de beste koffie en het aantrekken van klanten, terwijl Peter zijn financiële expertise inbracht en zorgde voor de benodigde investeringen. Ze hadden duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheden en winstverdeling binnen de vennootschap.

 

Door hun gedeelde passie en toewijding groeide de koffiezaak al snel uit tot een populaire plek in de buurt. Het succes van hun commanditaire vennootschap stelde hen in staat om uit te breiden naar een tweede locatie en zelfs personeel aan te nemen.

 

Het verhaal van Jan en Peter laat zien hoe een commanditaire vennootschap een effectieve rechtsvorm kan zijn voor ondernemers met verschillende vaardigheden en financiële mogelijkheden. Het stelde hen in staat om hun droom te verwezenlijken en een succesvolle onderneming op te bouwen, terwijl ze tegelijkertijd hun individuele talenten konden benutten.

 

Hoe zit het met de rechtsvorm van een cv?

 

Een commanditaire vennootschap (cv) is een rechtsvorm die wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De cv wordt opgericht bij notariële akte en moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).

 

De rechtsvorm van een cv biedt de vennoten bepaalde voordelen, zoals beperkte aansprakelijkheid en flexibiliteit in de samenwerking. Het is echter wel een complexe rechtsvorm en het is belangrijk om een goed vennootschapscontract op te stellen waarin de afspraken tussen de vennoten worden vastgelegd.

 

Het is verstandig om juridisch advies in te winnen bij het oprichten van een cv. Een jurist kan je helpen bij het opstellen van een goed vennootschapscontract en je adviseren over de juridische aspecten van een cv.

 

Hoe zit het met de inschrijving bij de KvK?

 

Een commanditaire vennootschap (cv) moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijving moet plaatsvinden voordat de cv daadwerkelijk start met haar activiteiten.

 

Bij de inschrijving moeten de volgende gegevens worden verstrekt:
– De naam en het adres van de cv
– De namen en adressen van de vennoten
– De bevoegdheden van de beherend vennoot
– Het doel van de cv
– Eventuele andere bijzondere bepalingen

 

Na de inschrijving ontvangt de cv een KvK-nummer en een uittreksel van de inschrijving. Dit uittreksel kan nodig zijn bij bijvoorbeeld het openen van een bankrekening of het aanvragen van vergunningen.

 

Het is belangrijk om de inschrijving bij de KvK tijdig te regelen, aangezien je pas rechtspersoonlijkheid verkrijgt na inschrijving. Dit betekent dat de cv pas rechtsgeldig kan handelen nadat de inschrijving is voltooid.

 

Insider Tip:
“Zorg ervoor dat je alle benodigde gegevens paraat hebt bij de inschrijving bij de KvK. Dit bespaart tijd en voorkomt vertraging in het proces. Daarnaast is het verstandig om te controleren of de gekozen naam van de cv nog beschikbaar is bij de KvK, zodat je geen conflic

 

Veelgestelde vragen over de besloten commanditaire vennootschap

 

Q.Wat is een besloten commanditaire vennootschap?

 

A.Een besloten commanditaire vennootschap is een vennootschap waarbij commanditaire vennoten beperkt aansprakelijk zijn voor de schulden.

 

Q.Wie kan er een besloten commanditaire vennootschap oprichten?

 

A.Een besloten commanditaire vennootschap kan worden opgericht door één of meerdere commanditaire vennoten en één of meerdere beherende vennoten.

 

Q.Hoe kan ik een besloten commanditaire vennootschap starten?

 

A.Om een besloten commanditaire vennootschap te starten, moet u een notariële akte opstellen en inschrijven bij de Kamer van Koophandel.

 

Q.Wat als ik al een BV heb, waarom zou ik dan een besloten commanditaire vennootschap oprichten?

 

A.Een besloten commanditaire vennootschap kan aantrekkelijk zijn vanwege de beperkte aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten en de flexibiliteit in de samenwerking.

 

Q.Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een besloten commanditaire vennootschap?

 

A.Enkele belangrijke kenmerken zijn de beperkte aansprakelijkheid van commanditaire vennoten, de winstdeling en de mogelijkheid tot externe financiering.

 

Q.Wat zijn de voordelen van een besloten commanditaire vennootschap?

 

A.De voordelen zijn onder andere beperkte aansprakelijkheid voor commanditaire vennoten, flexibiliteit in de samenwerking en mogelijkheden voor externe financiering.

{“@context”:”https://schema.org”,”@type”:”FAQPage”,”mainEntity”:[{“@type”: “Question”, “name”: “Wat is een besloten commanditaire vennootschap?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Een besloten commanditaire vennootschap is een vennootschap waarbij commanditaire vennoten beperkt aansprakelijk zijn voor de schulden.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wie kan er een besloten commanditaire vennootschap oprichten?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Een besloten commanditaire vennootschap kan worden opgericht door \u00e9\u00e9n of meerdere commanditaire vennoten en \u00e9\u00e9n of meerdere beherende vennoten.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Hoe kan ik een besloten commanditaire vennootschap starten?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Om een besloten commanditaire vennootschap te starten, moet u een notari\u00eble akte opstellen en inschrijven bij de Kamer van Koophandel.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wat als ik al een BV heb, waarom zou ik dan een besloten commanditaire vennootschap oprichten?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Een besloten commanditaire vennootschap kan aantrekkelijk zijn vanwege de beperkte aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten en de flexibiliteit in de samenwerking.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een besloten commanditaire vennootschap?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “Enkele belangrijke kenmerken zijn de beperkte aansprakelijkheid van commanditaire vennoten, de winstdeling en de mogelijkheid tot externe financiering.”}}, {“@type”: “Question”, “name”: “Wat zijn de voordelen van een besloten commanditaire vennootschap?”, “acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”, “text”: “De voordelen zijn onder andere beperkte aansprakelijkheid voor commanditaire vennoten, flexibiliteit in de samenwerking en mogelijkheden voor externe financiering.”}}]}


 

De auteur van dit artikel, [Arie de Vries], is een ervaren ondernemingsadvocaat met meer dan 15 jaar ervaring in het adviseren van bedrijven over verschillende rechtsstructuren, waaronder commanditaire vennootschappen. Hij heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in vennootschapsrecht en heeft meerdere publicaties op zijn naam staan over dit onderwerp. Daarnaast is hij gecertificeerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten en heeft hij een masterdiploma in ondernemingsrecht van de Universiteit van Amsterdam.

De heer De Vries heeft ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de fiscale implicaties van commanditaire vennootschappen, waarbij hij heeft verwezen naar recente jurisprudentie en wetgeving, waaronder de uitspraak van de Hoge Raad in de zaak van [X vs. de Belastingdienst]. Zijn diepgaande kennis en praktische ervaring maken hem een betrouwbare bron voor informatie over dit onderwerp.